Home / Sustainability / Governance Dimensions

Governance Dimensions

Governance Policies and Practices

1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ดังนี้

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร ซึ่งหมายถึงการพิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้าน การดำเนินการต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การผลิตสินค้าและ/หรือการให้บริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว รวมถึงโอกาสค้นพบผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯ จะสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ จะเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้สาธารณชนทราบต่อไป