Home / Sustainability / Environmental Dimensions

Sustainability Management in The Environmental Dimension

Environmental policies and practices

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะของเสียและมลพิษ รวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจก

นโยบายและแนวปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทฯ ดังนี้