ออกหน่วยแพทย์สนับสนุนนำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ร่วมออกหน่วยแพทย์สนับสนุนนำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ Colonoscope ไปรักษาและคัดกรองเบื้องต้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกว่า 50 ปี ด้วยวิธีส่องกล้องช่วยเหลือการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย ในหลากหลายจังหวัด อยู่บ่อยครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง ให้แก่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดี ทันสมัย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัย และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานแพทย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด