การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

2566

ที่อยู่เลขที่ 546 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อขยายกิจการและพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 25,002,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 41.67 บาท

บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์เป็นหลัก

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 นายธีระ ปุญญเจริญสิน 300,000 50.00
2 นายกานต์ ปุญญเจริญสิน 270,000 45.00
3 นายกันต์ ปุญญเจริญสิน 30,000 5.00
รวม 600,000 100.00

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้นบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็น 85.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 60.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2565

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าด้านความงาม โดยจัดจำหน่ายบอลลูนลดน้ำหนัก

  • บริษัทฯ จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  • บริษัท ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 60.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาหุ้นละ 100.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 บริษัท ปุญ โฮลดิ้ง จำกัด 59,997 99.995
2 นายธีระ ปุญญเจริญสิน 1 0.002
3 นายกานต์ ปุญญเจริญสิน 1 0.002
4 นายกันต์ ปุญญเจริญสิน 1 0.002
รวม 60,000 100.00

2564

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าด้านผ่าตัด โดยจัดจำหน่ายอุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) ทำให้มีสินค้าในกลุ่มสินค้าด้านผ่าตัดที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า

2562

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยมีการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้น ดังตาราง

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 นายธีระ ปุญญเจริญสิน 30,000 52.50
2 นายกานต์ ปุญญเจริญสิน 27,000 42.50
3 นายกันต์ ปุญญเจริญสิน 3,000 5.00
รวม 60,000 100.00

2561

บริษัทฯ ขยายธุรกิจในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าด้านผ่าตัด โดยจัดจำหน่ายเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า

2560

บริษัทฯ ขยายธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเพิ่มกลุ่มสินค้าด้านการผ่าตัด โดยจัดจำหน่ายเครื่องจี้ห้ามเลือด และจี้ตัดด้วยกระแสไฟฟ้าสำหรับการผ่าตัด

2556

บริษัทฯ ย้ายไปเช่าพื้นที่สำนักงาน ณ เลขที่ 62/123 ซอยอมรพันธ์ 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อขยายกิจการและพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

2555

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ดังตาราง

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 นายธีระ ปุญญเจริญสิน 21,000 52.50
2 นายกานต์ ปุญญเจริญสิน 17,000 42.50
3 นายกันต์ ปุญญเจริญสิน 2,000 5.00
รวม 40,000 100.00

2548

บริษัทฯ ขยายธุรกิจในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด โดยจัดจำหน่ายเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสำหรับทารกแรกเกิด ทำให้มีสินค้าในกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ครบวงจรตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า

2547

บริษัทฯ ขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยา และการออกแบบการวิจัยและพัฒนา

2543

บริษัทฯ ย้ายสำนักงานไปยัง เลขที่ 60/21 หมู่ที่ 3 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2535

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด โดยจัดจำหน่ายสินค้า อาทิ ตู้อบทารกแรกเกิดและอุปกรณ์ดูแลทารกแรกเกิดที่ใช้ในห้องคลอด และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit: NICU)

2532

บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าด้านกล้องส่องตรวจ

2530

บริษัทฯ ย้ายไปเช่าพื้นที่สำนักงาน ณ เลขที่ 60/13 หมู่ที่ 3 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อขยายกิจการและพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

2529

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 โดยนายธีระ ปุญญเจริญสิน ซึ่งแรกเริ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ในปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือทางการแพทย์เป็นหลัก

โดยเริ่มแรก บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยที่นายธีระ ปุญญเจริญสิน ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 20,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนางศิริวรรณ ศิริวรลักษณ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 17,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 42.50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด รวมถึงผู้ถือหุ้นรายอื่น ถือหุ้นในบริษัทฯ รวม 2,003 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 2218/26 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120