นางสาวสุชาดา ติวิรัช

นางสาวสุชาดา ติวิรัช

ผู้จัดการแผนกบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี
 • สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  ประวัติการอบรม

  • E-learning CFO Refresher, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์การทำงาน

 • 2545 – ปัจจุบัน
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2535 – 2544
 • พนักงานบัญชี บริษัท อินเตอร์โฟนิค (ประเทศไทย) จำกัด