นางสาววิภารัตน์ เฮี้ยนชาศรี

นางสาววิภารัตน์ เฮี้ยนชาศรี

กรรมการบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท
 • สาขาการจัดการและการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Accreditation Program (DAP)
   รุ่นที่ 205/2566 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร IPO ROAD MAP
   รุ่นที่ 9/2564 , ตลาดหลีอทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์การทำงาน

 • 2565-ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
  บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2565-ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2565-ปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
  บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2564-2565
 • Sales Director บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด

 • 2562-2564
 • Product Manager Novartis Sandoz (Thailand) Limited

 • 2557-2562
 • Product Manager DKSH (Thailand) Limited