นายพลภัทร มหาปูรานนท์

นายพลภัทร มหาปูรานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี
 • สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


  ประวัติการอบรม

  • E-learning CFO Orientation For New Ipos, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • E-learning CFO Refresher, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์การทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2551 – 2564
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด