นายธีระ ปุญญเจริญสิน

นายธีระ ปุญญเจริญสิน

กรรมการบริหาร เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) /ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Accreditation Program (DAP)
   รุ่นที่ 204/2566 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2566-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

  • 2559-2565

พนักงานฝ่ายบริหาร บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

  • 2529-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)