หน้าหลัก / แบบฟอร์มแจ้งเบาะแส

แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แจ้งไปนั้นจะเป็นความลับและไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน เสียหาย

ท้้งนี้ หากบริษัทพบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริตหรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

    ไฟล์แนบ (นามสกุล .jpg, .doc, .docx, และ .pdf เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)

    ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประการ และให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น