วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้บริการเหนือระดับ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้บริษัทสามารถขยายสินค้าและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และขยายแผนธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า

เป้าหมาย

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของประชากร ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

พันธกิจ

มุ่งเน้นการให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมการดูแลด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชากรทุกช่วงวัย โดยแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและได้มาตรฐานสากล

ค่านิยม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2529

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 โดยคุณธีระ ปุญญเจริญสิน ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2532

บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าด้านกล้องส่องตรวจ

ปี พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ปี พ.ศ. 2547

บริษัทฯ ขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ขยายธุรกิจในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าด้านผ่าตัด โดยจัดจำหน่ายเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานแบบครบวงจร

ปี พ.ศ. 2565

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าด้านความงาม โดยจัดจำหน่ายบอลลูนลดน้ำหนัก

ปี พ.ศ. 2566 – 2567

บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน