รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

กรรมการบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาการเงิน Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาการเงิน Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Accreditation Program (DAP)
   รุ่นที่ 142/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Advanced Audit Committee Program (AACP)
   รุ่นที่ 48/2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงาน

 • 2566-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2565-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ
  บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2566-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด

 • 2561-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์แทงค์คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • 2564-ปัจจุบัน
 • หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2555-ปัจจุบัน
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2565-2565
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • 2565-2565
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จำกัด

 • 2561-2563
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

 • 2560-2561
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สยามนุวัตร จำกัด