นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

กรรมการบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท
 • สาขาบริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี
 • สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Accreditation Program (DAP)
   รุ่นที่ 142 / 2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Audit Committee Program (ACP) AACP
   รุ่นที่ 48/ 2566

  ประสบการณ์การทำงาน

 • 2565-ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2565-ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและผู้อำนวยการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

 • 2563-2565
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้อำนวยการนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

 • 2561 – 2562
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีโฟร์ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

 • 2557-2561
 • ผู้อำนวยการตลาด บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนทส์ จำกัด

 • 2566 -2557
 • ที่ปรึกษา Bain & Company Inc. ประเทศสิงคโปร์

 • 2007 – 2010
 • Category Support Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด