นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์

นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์

กรรมการบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท
 • สาขาการบริหารและจัดการ วิทยาลัยแบ็บสัน Babson College
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโตรี
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Certification Program (DCP)
   รุ่น 221/2016 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงาน

 • 2566-ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2566-ปัจจุบัน
 • หุ้นส่วนบริหาร บริษัท อีโค่ รีเทค แอสเซ็ท จำกัด

 • 2565-ปัจจุบัน
 • หุ้นส่วนบริหาร บริษัท อีโค่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

 • 2555-ปัจจุบัน
 • หุ้นส่วนบริหาร บริษัท ไทย-วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 • 2552-ปัจจุบัน
 • หุ้นส่วนบริหาร บริษัท คอร์ป อินเตอร์เทรน จำกัด