นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์

นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์

ประธานกรรมการบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการพัฒนา (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศัลยาศาสตร์ทั่วไป

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 205/2566 ,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2566-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2565-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

 • 2564-ปัจจุบัน

ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลพระรามเก้า

 • 2564-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

 • 2563-2563

ศัลยแพทย์ทั่วไป บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

 • 2553-2563

ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ