นางสาวณิชากานต์ ชำนาญ

นางสาวณิชากานต์ ชำนาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี
  • สาขาฟิสิกส์อุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต


    ประวัติการอบรม


    ประสบการณ์การทำงาน

  • 2565-ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

  • 2558-2565
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด