หน้าหลัก / เกี่ยวกับบริษัท / คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท


นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม


รศ.ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายธีระ ปุญญเจริญสิน

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาววิภารัตน์ เฮี้ยนชาศรี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

กรรมการบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม