นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

กรรมการบริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท

สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัย Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ SLLT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรการพัฒนากรรมการ Director Accreditation Program (DAP)
    รุ่นที่ 153/2561 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรัษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2566-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)

  • 2565-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด

  • 2564-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  • 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

  • 2559-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)