หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด

กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด

เป็นกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ดูแลทารกแรกเกิดปกติที่มารดาขาดความพร้อมในการดูแล และทารกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตในระยะแรกหลังคลอดด้วยสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ทารกปลอดภัยจากภาวะวิกฤหลังคลอดและภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้มารดาสามารถดูแลทารกได้ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและผลิตภัณฑ์สำหรับการวินิจฉัยสำหรับทารกแรกเกิดแบบแม่นยำ อาทิ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Ventilator) ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความ อบอุ่นทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตหนัก (Incuwarmer) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพของผู้ป่วยระดับซับซ้อน (Patient Monitor) และเครื่องวัดสารบิลลิรูบินในเลือดของทารกแรกเกิด (Jaundice Meter) เป็นต้น

 • เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
 • เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
 • ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
 • ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย
 • เครื่องติดตามสัญญาณชีพ
 • เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง
 • เครื่องวัดสารบิลลิรูบินในเลือดทารกแรกเกิด
 • เครื่องปรับความเข้มข้นออกซิเจน
 • โคมไฟสำหรับส่องทำหัตถการ
 • เครื่องวัดเสียงรบกวน
 • ชุดช่วยชีวิตทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้าย